Algemene voorwaarden

METRA bvba - Jan Samijnstraat 25 - 9050 Gentbrugge - BTW BE0458 474 359 RPR Gent
Franco levering/zending vanaf 300€ excl. BTW. Administratieve en transport kost bij non franco : 21€ excl. BTW

1. Onze ‘Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden’ zijn van toepassing voor al onze producten en diensten. Voor producten geheel of gedeeltelijk op maat vervaardigd, zijn eventueel bijkomende voorwaarden van toepassing. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Door aanvaarding van de geleverde goederen en diensten, aanvaardt de klant expliciet de ‘Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden’.

2. Onze producten worden beschouwd als “in goede staat afgeleverd” en worden niet teruggenomen. Ernstige klachten leggen wij voor aan de fabrikant en zijn beslissing is bindend. Iedere klacht moet worden gespecificeerd en per aangetekend schrijven worden meegedeeld en ons binnen de week (zeven dagen) na levering bereiken. Zo niet is de klacht laattijdig en onontvankelijk. Klachten worden slechts onderzocht indien de specificaties niet voldoen aan de specificaties zoals die door de fabrikant doorgegeven werden. Onze garantietermijn hangt dus af van deze van de fabrikant.

3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, bedrijfsschade of andere schade veroorzaakt door het gebruik van onze producten of diensten, ook al is de schade te wijten aan productie- of materiaalfouten of aan foute montage.

4. Onze facturen moeten op de vervaldag en zonder korting betaald worden te Gent. Indien ze niet tijdig worden betaald, brengen ze van rechtswege en zonder aanmaning intresten op vanaf de vervaldag tot de dag van werkelijke betaling. De intresten worden berekend tegen de wettelijke intrest vermeerderd met 3%. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, dan wordt het factuurbedrag bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR per factuur. Indien de klant ook na aangetekende ingebrekestelling niet betaalt, volstaat een aangetekend schrijven vanwege Metra om de overeenkomst van rechtswege te laten ontbinden. In dit geval hebben wij ook het recht om niet uitgevoerde orders te annuleren of op te schorten.

5. Tijdens de uitvoering van een contract kunnen wij steeds naar eigen goeddunken een betalingswaarborg eisen. Bij gebrek aan een waarborg kunnen wij de overeenkomst verbreken per aangetekend schrijven, zonder dat de klant hierdoor het recht verwerft op een schadevergoeding.

6. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan door de koper, zelfs indien de goederen bewerkt worden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle risico’s op beschadiging, verlies of diefstal.

7. Onze prijslijsten zijn indicatief. De prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Wij rekenen de prijzen aan die van kracht zijn op het tijdstip van de levering. Een bestelling krijgt slechts een definitief karakter wanneer wij die schriftelijk aanvaarden. Indien schriftelijke bevestiging ontbreekt, dan geldt onze factuur als bevestiging, aan de voorwaarden op de factuur vermeld.

8. Onze offertes zijn slechts geldig voor een periode van max. één maand, tenzij anders vermeld in de offerte.

9. Alle verzendingen gebeuren volledig op risico van de klant. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden de verzendkosten betaald door de klant.

10. De levertermijnen die wij vooropstellen zijn louter indicatief en niet bindend. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding voor de klant noch tot ontbinding van de overeenkomst.

11. Bij eventuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken te Gent zijn bevoegd.

close icon