Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Metra website impliceert dat de bezoeker (hierna "de gebruiker" genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Onder "informatie" wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

1. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.
Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan (tenzij Metra uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot opslaan van de informatie voorziet door middel van een "Sla op" button) of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

2. Aansprakelijkheid
 

 • Metra besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. 
 • Nochtans kunnen Metra en haar leveranciers van inhoud (hierna "content providers" genoemd) noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt " zonder meer " zonder garantie van om het even welke aard verschaft. 
 • De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. 
 • Metra en haar content providers zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen. 
 • Metra en haar content providers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de Metra website of de onmogelijkheid deze te gebruiken. 
 • Metra en haar content providers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van Metra en verwante informatiediensten.
   

3. Hyperlinks naar sites van derden
 

 • De Metra website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. Metra is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. 
 • Het aanbieden door Metra van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Metra de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat Metra haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen Metra en de uitbaters van deze sites. 
 • Metra kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.
   

4. Intellectuele eigendomsrechten
 

 • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Metra en van de betrokken content providers. 
 • De teksten, afbeeldingen en andere items die op de Metrasite of deze van de betrokken content providers verschijnen, worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen. 
 • Het opslaan en printen van informatie van Metra of van haar content providers is in het algemeen enkel toegestaan indien Metra hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt via de "sla dit op"- of “print”-button. 
 • Het opslaan van informatie van Metra of van haar content providers in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch "cachen" van de informatie door de browser). 
 • Sommige namen, tekens of logo's die op deze website of op de websites van de content providers worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.
   

5. Slotbepaling

Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Gent (België) zijn uitsluitend bevoegd.

Bescherming van de Privacy

Metra respecteert de Privacy van de gebruikers van haar website.
Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de Metra website en het gebruik dat Metra van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (BS 18/3/1993, gecoördineerde versie augustus 2003 met de bepalingen omtrent de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 26/6/2003) en de Wet van 11/12/1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24/10/1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (BS 3/2/1999).

Metra verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor marketingdoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne doeleinden:

 • Verzameling van persoonlijke gegevens bij registratie, aankopen en acties:
  Metra verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie door de gebruiker op de website, bij aankopen door de gebruiker via de website, of bij het al dan niet intekenen op een commerciële actie. Persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens de registratie op de website, bij het verrichten van een aankoop, of bij de deelname aan bepaalde acties, kan door Metra of door de met Metra geaffilieerde ondernemingen worden gebruikt voor (directe) marketingdoeleinden, voor klantenbeheer en om bepaalde diensten te kunnen aanbieden; deze persoonlijke informatie kan ook verstrekt en gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.
   
 • Verzameling van gegevens voor interne doeleinden : profilering, trafiekanalyse, verbetering van aangeboden diensten
  Metra verzamelt ook persoonlijke informatie voor interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld profilering van de gebruikers van de Metra website, analyse van de webtrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door Metra geboden diensten.
   
 • Recht op inzage en correctie
  Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door Metra worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten allen tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Metra p/a Metra bvba, Jan Samijnstraat 25, 9050 Gent, België.
  Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor (directe) marketingdoeleinden via email gericht aan info@metra.be.
   
 • Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
  Metra behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.
   
 • Geschillen 
  Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Gent (België) zijn uitsluitend bevoegd.
close icon